..........Dovolte, abychom Vám představili Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích, z.s., seznámili Vás s jeho posláním a činností.
..........Spolek byl založen dne 25.3.2019 jako společenství osob, které spojuje společný zájem – záchrana varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích. Zakládajícími členy jsou Mgr. Alena Rydrychová, členka zastupitelstva Obce Neumětely a předseda kulturní komise, paní Ing. Marie Malinská, kronikářka Obce Neumětely, a paní Eva Rejsková, kostelnice našeho kostela. Spolek byl jako nestátní nezisková organizace zapsán do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 11.4.2019.
..........Stanovy spolku stanoví jeho účel, jímž je „záchrana varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích, zajišťování finančních prostředků na jejich opravu, realizace projektů oprav, péče o jejich údržbu a využití“. Účelem spolku je tedy veřejně prospěšná činnost. Naplnění svého účelu chce spolek dosahovat různými činnostmi a způsoby, zejména konáním veřejné sbírky a získáváním dobrovolných darů na činnost spolku. Konání veřejné sbírky bylo ohlášeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, který provádí kontrolu a dozor nad konáním sbírky. Krajský úřad dne 25.4.2019 osvědčil přijetí oznámení o konání sbírky. Veřejná sbírka byla zahájena dnem 1. května 2019.
..........V současné době je Arcibiskupstvím pražským schvalována Smlouva o partnerství, kterou hodlá náš spolek uzavřít s Římskokatolickou farností v Žebráku, pod kterou kostel v Neumětelích spadá. Předmětem smlouvy je (stručně řečeno) úprava vzájemné spolupráce mezi spolkem a farností, která by měla vést k záchraně varhan a potažmo kostela.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku

5. května 2019

Počet členů spolku k datu 13.5.2019: 4Jak mohu přispět na činnost spolku
číslo účtu: 188701887/2010fotografie z ustavující schůze spolku konané dne 25.3.2019